Herzieningen box 3 2017, de vermogensrendementsheffing.

Het forfaitaire rendement voor box 3 wordt vanaf 1 januari 2017 anders berekend om meer rekening te houden met de soorten vermogen die hierin zijn opgenomen. Het forfaitaire rendement wordt afhankelijk gemaakt van de omvang van het vermogen. De nieuwe forfaits worden jaarlijks aangepast aan de hand van de werkelijk behaalde rendementen in de daaraan voorafgaande jaren.

Huidige regeling

Vermogen waarvan het inkomen niet in box 1 of box 2 is belast, wordt in aanmerking genomen in box 3. Dit inkomen wordt in box 3 forfaitair belast. Er wordt uitgegaan van een forfaitair rendement van 4% over de waarde van het vermogen en daarover is vervolgens 30% inkomstenbelasting verschuldigd. Effectief betekent dit een jaarlijkse heffing van 1,2% over de waarde van het box 3 vermogen per 1 januari (de zogenoemde peildatum). Het heffingsvrij vermogen bedraagt per 1 januari 2016 € 24.437.

Achtergrond nieuwe regeling

De spaarrente is de afgelopen jaren aanzienlijk gedaald. Veel spaarders in box 3 hebben het gevoel belasting te betalen over opbrengsten die zij nooit hebben genoten. Het kabinet heeft daarom gezocht naar alternatievenvoor de bestaande vermogensrendementsheffing die beter aansluiten bij de werkelijk behaalde rendementen en die tegelijkertijd goed uitvoerbaar zijn. Gebleken is dat naarmate het vermogen toeneemt, het vermogen voor een groter deel uit beleggingen bestaat. Het gemiddelde rendement bij beleggingen ligt hoger dan bij spaargeld en dus is besloten het forfaitair rendement per vermogensklasse te gaan berekenen. Bij deze verschillende vermogensklassen wordt van een andere vermogensmix uitgegaan, waarmee de verhouding wordt aangegeven tussen beleggingen en spaargeld.

Nieuwe regeling

Per 1 januari 2016 is het heffingsvrije vermogen in box 3 al verhoogd naar € 24.437, maar per 1 januari 2017 wordt dit nog verder verhoogd naar € 25.000. Het forfaitaire rendement wordt per 1 januari 2017 als volgt gewijzigd:

Grondslag              Forfaitair rend. 2016        Forfaitair rend. 2017          Beleggingsmix

€ 0 - € 75.000                  4,0%                                                   2,9%                                   67% sparen en 33% beleggen

€ 75.000 - € 975.000      4,0%                                                    4,7%                                   21% sparen en 79% beleggen

Meer dan € 975.000       4,0%                                                    5,5%                                   100% beleggen

Naarmate het vermogen groter wordt, neemt het forfaitair rendement dus toe. Het gemiddelde rendement op spaargelden wordt berekend over een periode van vijf jaar. Bij beleggingen wordt uitgegaan van een meetkundig gemiddelde waarbij het laatste jaar voor vijftiende deel in aanmerking wordt genomen. Elk jaar vindt op die manier een herberekening van de rendementen plaats. De bovenstaande tabel is dan ook een voorlopige tabel, de exacte rendementspercentages voor 2017 zullen op basis van de meest recente cijfers definitief worden vastgesteld.

Maatregelen om box-hoppen tegen te gaan

Om te voorkomen dat beleggers hun beleggingen van box 3 naar box 2 verplaatsen door middel van een vrijgestelde beleggingsinstelling (VBI) of via een buitenlands laag belast beleggingslichaam, wordt het forfaitaire voordeel uit een aanmerkelijk belang in een VBI of een buitenlands beleggingslichaam verhoogd van 4% naar 5,5% van de waarde in het economisch verkeer. Deze wijziging zal per 1 januari 2017 worden doorgevoerd.

Verder heeft de Tweede Kamer het kabinet opgeroepen om met voorstellen te komen om sluiproutes tot het uitstellen of ontlopen van de box 2- en box 3-heffing te dichten.

FFP,  januari 2016

16526-1427702139.jpg

Leningen van BV aan dga kunnen als uitdeling worden beschouwd

De meeste dga's hebben een rekening-courant bij hun eigen BV('s). De fiscus kijkt hier de laatste jaren steeds scherper naar en kan zo'n lening beschouwen als een uitdeling.
Wanneer u leent van uw eigen bedrijf, moeten voor die lening dezelfde voorwaarden gelden als wanneer u van een derde, zoals bijvoorbeeld een bank, zou lenen. Dat betekent onder meer dat het bedrag dat u leent in verhouding moeten zijn met uw particuliere vermogens- en inkomenssituatie. Als aandeelhouder dient u immers zakelijk te handelen met uw vennootschappen. Doet u dit niet, dan kan de Belastingdienst de lening als uitdeling beschouwen.

Checklist

Over de vraag of een rekening-courantschuld een lening is of een uitdeling, worden steeds   meer rechtszaken gevoerd. Wilt u lenen van uw eigen vennootschap en discussie met de fiscus voorkomen? Zorg er dan voor dat:

  • u de lening tegen marktconforme voorwaarden afsluit;
  • u schriftelijk vastlegt hoeveel u leent en hoe u de lening aflost;
  • u een realistische rente vastlegt;
  • uw vennootschap voldoende zekerheden heeft en aan haar verplichtingen kan blijven voldoen.

Doet u dit niet, dan is de kans groot dat de lening door de fiscus als een uitdeling wordt beschouwd en dat de rechter dit bekrachtigt bij een eventuele procedure. Op de website van de belastingdienst vindt u meer informatie over dit onderwerp.

Andere risico's

Een hoge schuld aan uw vennootschap is overigens om meerdere redenen niet wenselijk. Zo kan de schuld ongewenste fiscale consequenties en gevolgen voor uw pensioenvoorziening hebben. Een ander risico is dat u als bestuurder privé aansprakelijk wordt gesteld voor de schulden van uw vennootschap, mocht de BV niet aan haar verplichtingen kunnen voldoen.


business-people1 Fotor

Switchen naar een BV? Denk er goed over na!

De eenmanszaak of Vof loopt goed, er is een prima bedrijfs vooruitzicht. Misschien is het wel verstandig om de zaak om te zetten in een BV. Waar moet je op letten in het woud van goedbedoelde adviezen? De fiscaal meest voordelige keuze is niet altijd de juiste.  

Lees meer

iStock_000032873282Medium_Fotor.jpg

De DGA en zijn BV

De directeur-grootaandeelhouder van een BV, de DGA, heeft diverse mogelijkheden om met het vermogen van de BV te schuiven. Dit geldt vooral voor de BV waarin behoorlijk wat activiteit plaatsvindt. Wat zijn de mogelijkheden?

Lees meer

logo-beursplein5-gevel-site_Fotor.jpg

Sparen, beleggen en de fiscus.

Het was een mooi jaar voor aandelenbeleggers en wederom mager voor spaarders. Hoe ziet het plaatje eruit als de Belastingdienst straks langs is geweest?
Blijft er wat over?

Lees meer

  • 1
  • 2

duijvekam-financieel.nl

Responsive Webdesign 2014 by totoweb