Skip to main content
| Geschreven door Marcel Duijvekam

Herzieningen box 3 2017, de vermogensrendementsheffing.

Het forfaitaire rendement voor box 3 wordt vanaf 1 januari 2017 anders berekend om meer rekening te houden met de soorten vermogen die hierin zijn opgenomen. Het forfaitaire rendement wordt afhankelijk gemaakt van de omvang van het vermogen. De nieuwe forfaits worden jaarlijks aangepast aan de hand van de werkelijk behaalde rendementen in de daaraan voorafgaande jaren.Huidige regeling

Vermogen waarvan het inkomen niet in box 1 of box 2 is belast, wordt in aanmerking genomen in box 3. Dit inkomen wordt in box 3 forfaitair belast. Er wordt uitgegaan van een forfaitair rendement van 4% over de waarde van het vermogen en daarover is vervolgens 30% inkomstenbelasting verschuldigd. Effectief betekent dit een jaarlijkse heffing van 1,2% over de waarde van het box 3 vermogen per 1 januari (de zogenoemde peildatum). Het heffingsvrij vermogen bedraagt per 1 januari 2016 € 24.437.

Achtergrond nieuwe regeling

De spaarrente is de afgelopen jaren aanzienlijk gedaald. Veel spaarders in box 3 hebben het gevoel belasting te betalen over opbrengsten die zij nooit hebben genoten. Het kabinet heeft daarom gezocht naar alternatievenvoor de bestaande vermogensrendementsheffing die beter aansluiten bij de werkelijk behaalde rendementen en die tegelijkertijd goed uitvoerbaar zijn. Gebleken is dat naarmate het vermogen toeneemt, het vermogen voor een groter deel uit beleggingen bestaat. Het gemiddelde rendement bij beleggingen ligt hoger dan bij spaargeld en dus is besloten het forfaitair rendement per vermogensklasse te gaan berekenen. Bij deze verschillende vermogensklassen wordt van een andere vermogensmix uitgegaan, waarmee de verhouding wordt aangegeven tussen beleggingen en spaargeld.

Nieuwe regeling

Per 1 januari 2016 is het heffingsvrije vermogen in box 3 al verhoogd naar € 24.437, maar per 1 januari 2017 wordt dit nog verder verhoogd naar € 25.000. Het forfaitaire rendement wordt per 1 januari 2017 als volgt gewijzigd:

Grondslag              Forfaitair rend. 2016        Forfaitair rend. 2017          Beleggingsmix

€ 0 - € 75.000                  4,0%                                                   2,9%                                   67% sparen en 33% beleggen

€ 75.000 - € 975.000      4,0%                                                    4,7%                                   21% sparen en 79% beleggen

Meer dan € 975.000       4,0%                                                    5,5%                                   100% beleggen

Naarmate het vermogen groter wordt, neemt het forfaitair rendement dus toe. Het gemiddelde rendement op spaargelden wordt berekend over een periode van vijf jaar. Bij beleggingen wordt uitgegaan van een meetkundig gemiddelde waarbij het laatste jaar voor vijftiende deel in aanmerking wordt genomen. Elk jaar vindt op die manier een herberekening van de rendementen plaats. De bovenstaande tabel is dan ook een voorlopige tabel, de exacte rendementspercentages voor 2017 zullen op basis van de meest recente cijfers definitief worden vastgesteld.

Maatregelen om box-hoppen tegen te gaan

Om te voorkomen dat beleggers hun beleggingen van box 3 naar box 2 verplaatsen door middel van een vrijgestelde beleggingsinstelling (VBI) of via een buitenlands laag belast beleggingslichaam, wordt het forfaitaire voordeel uit een aanmerkelijk belang in een VBI of een buitenlands beleggingslichaam verhoogd van 4% naar 5,5% van de waarde in het economisch verkeer. Deze wijziging zal per 1 januari 2017 worden doorgevoerd.

Verder heeft de Tweede Kamer het kabinet opgeroepen om met voorstellen te komen om sluiproutes tot het uitstellen of ontlopen van de box 2- en box 3-heffing te dichten.

FFP,  januari 2016